Verejné obstarávanie

V rámci nášho portfólia služieb poskytujeme komplexné služby v oblasti verejného obstarávania, a to v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Tieto odborné a poradenské služby v oblasti verejného obstarávania sú určené tak verejným obstarávateľom/obstarávateľom ako aj uchádzačom v procese jednotlivých verejných obstarávaní.

Tieto služby poskytujeme naším klientom s cieľom odbremeniť ich od úkonov, ktoré sú pre nich buď nadmieru administratívne zaťažujúce, alebo na ktorých vykonanie nedisponujú dostatočnými znalosťami a vedomosťami.

Pri poskytovaní odborných a poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania postupujeme s náležitou odbornou starostlivosťou a dostatočnou zodpovednosťou tak, aby požiadavky a potreby našich klientov boli v celom rozsahu uspokojené.

Naše služby určené verejným obstarávateľom/obstarávateľom:
  • kompletné poradenstvo pri príprave alebo samotnej realizácii procesu verejného obstarávania,
  • vypracovanie plánu procesu verejného obstarávania,
  • príprava podkladov a dokumentov v súvislosti s procesom verejného obstarávania,
  • komplexné služby v oblasti verejného obstarávania v súvislosti s realizáciou procesu verejného obstarávania (prípravná fáza, vypracovanej súťažnej dokumentácie, zabezpečenie zverejnenia príslušných oznámení vo vestníku, komunikácia s jednotlivými uchádzačmi, finálna fáza)
  • zastupovanie klienta v komunikácii s jednotlivými uchádzačmi v procese verejného obstarávania a pred príslušnými orgánmi štátnej správy.
Naše služby určené uchádzačom:
  • vypracovanie odborných analýz a stanovísk k rôznym otázkam z oblasti verejného obstarávania,
  • zabezpečenie a vyhotovenie príslušných dokladov, dokumentov a žiadosti v súvislosti so zápisom subjektu do zoznamu podnikateľov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie SR,
  • vypracovanie a skompletizovanie ponúk do verejných súťaží,
  • zabezpečenie dokladov od bánk, poisťovní a štátnych orgánov potrebných pre úspešnú účasť vo verejnom obstarávaní
  • vypracovanie žiadostí o nápravu a námietku v rámci revíznych postupov ako aj zastupovanie klientov v konaniach pred Úradom na verejné obstarávanie SR.

 

V prípade, ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás prosím kontaktovať tu.