Eurofondy

V rámci nášho portfólia služieb poskytujeme komplexné služby v oblasti podávania žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len „NFP“) z vybraných štrukturálnych fondov Európskej únie.

Naše služby sú určené verejným subjektom alebo súkromným subjektom, ktoré sa snažia získať NFP za účelom realizácie nimi vybraných projektov, avšak nie sú si schopné či už pre nedostatok času alebo vedomostí zabezpečiť jednotlivé úkony v súvislosti s podaním potrebnej žiadosti samé.

V oblasti získavania NFP z fondov EÚ zabezpečujeme:
  • odborné poradenstvo týkajúce sa možnosti spolufinancovania zámerov/projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • monitoring uverejnených výziev na predkladanie Žiadostí o NFP,
  • komplexné vypracovanie formulárov projektovej Žiadosti o NFP ako aj zabezpečenie všetkých potrebných príloh, tak aby podaná žiadosť nebola vylúčená pre formálne alebo obsahové nedostatky,
  • zastupovanie klienta v komunikácii pred príslušnými orgánmi podania Žiadosti o NFP až po výber projektu a podpísanie samotnej Zmluvy o poskytnutí NFP.

 

V prípade, ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás prosím kontaktovať tu.